Heeft u een probleem ondervonden met onze producten?

Het spijt ons dat u een probleem bent opgetreden met een van onze producten. Als u dit registratieformulier invult met een duidelijke beschrijving van het probleem (bij voorkeur met één of meerdere foto’s), kunnen wij contact met u opnemen en efficiënt helpen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Aftersales-registratieformulier
Het spijt ons dat er een probleem is met een product van ons dat u heeft aangeschaft. Om eventuele ergernis snel weg te nemen verzoeken wij u om dit registratieformulier in te vullen en te voorzien van een duidelijke omschrijving van het probleem liefst met één of meerdere foto’s. Zodra u deze registratie heeft afgerond ontvangt u op het door u opgegeven emailadres de ingevoerde gegevens en het ticket-nummer waaronder de melding van uw probleem geregistreerd en afgehandeld zal worden. Wilt u bij eventuele correspondentie dit nummer vermelden.

Conform de AVG-richtlijn vragen wij toestemming om de NAW-gegevens te bewaren tot het betreffende ticket-nummer is afgehandeld. Daarna zal de informatie geanonimiseerd worden bewaard voor evaluatie-doeleinden en de NAW-gegevens verwijderd worden.


Es tut uns leid zu hören, dass es ein Problem mit einem unserer Produkte gibt, das Sie gekauft haben. Um eventuelle Unannehmlichkeiten schnell zu beseitigen, bitten wir Sie, dieses Anmeldeformular auszufüllen und eine klare Beschreibung des Problems, vorzugsweise mit einem oder mehreren Fotos, zu übermitteln. Sobald Sie diese Registrierung abgeschlossen haben, erhalten Sie die eingegebenen Daten und die Ticketnummer, unter der die Meldung Ihres Problems registriert und bearbeitet wird, an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte geben Sie diese Nummer bei jedem Schriftverkehr an.

In Übereinstimmung mit der AVG-Richtlinie bitten wir Sie um die Erlaubnis, Ihren Namen und Ihre Adresse zu speichern, bis die betreffende Ticketnummer bearbeitet worden ist. Danach werden die Informationen zu Auswertungszwecken anonymisiert gespeichert und Name und Adresse entfernt.


We are sorry that there is a problem with one of our products that you purchased. In order to take away any annoyance quickly, we ask you to fill out this registration form and to provide a clear description of the problem, preferably with one or more photos. As soon as you have completed this registration, you will receive the entered data and the ticket number under which the report of your problem will be registered and dealt with at the e-mail address you provided. Please mention this number in any correspondence.

In accordance with the AVG directive, we ask permission to keep your name and address until the ticket number in question has been processed. Thereafter, the information will be stored anonymously for evaluation purposes and the name and address will be removed.

Akkoord? | Einverstanden? | Agreed?
U heeft een probleem met:
Sie haben ein Problem mit: | You have a problem with:
Heeft u dit product aangemeld voor (verlengde) garantie?
Haben Sie dieses Produkt für eine (erweiterte) Garantie registriert? | Haben Sie dieses Produkt für eine (erweiterte) Garantie registriert?

Actie

Oplossing

Afgesloten

Klant mail sturen over het afsluiten?

Uw registratie kan zonder toestemming conform de AVG helaas niet in behandeling worden genomen.

Gegevens waaronder uw garantie geregistreerd is

Daten, unter denen Ihre Garantie registriert ist | Data under which your warranty is registered

Vul uw NAW-gegevens in

Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse ein | Fill in your name and address

De datum van aanschaf is bepalend voor de duur van de garantie; niet de datum dat u zich registreert voor de 2 jaar extra garantie.


Für die Dauer der Garantie ist das Kaufdatum ausschlaggebend, nicht das Datum, an dem Sie sich für die 2-jährige Zusatzgarantie registrieren lassen.


The date of purchase determines the length of the warranty; not the date you register for the 2-year additional warranty.

Maximum file size: 134.22MB

Probleem met Dukdalf-product(en)

Problem mit Dukdalf-Produkt(en) | Problem with Dukdalf product(s)

Zorg ervoor dat de klacht zo compleet mogelijk omschreven en onderbouwd is zodat we u snel en adequaat kunnen helpen en daardoor de duur van de afhandeling tot een minimum kunnen beperken.


Bitte achten Sie darauf, dass die Beschwerde möglichst vollständig beschrieben und begründet wird, damit wir Ihnen schnell und angemessen helfen können und die Bearbeitungszeit so gering wie möglich gehalten wird.


Please make sure that the complaint is described and substantiated as completely as possible so that we can help you quickly and adequately, thereby minimizing the length of time it takes to resolve.

Dit is een nummer beginnend met P of POF 20.xxxx zoals vermeld op de sticker van het product.


Die Produktionsauftragsnummer ist eine Nummer, die mit P oder POF 20.xxxx beginnt und auf dem Aufkleber des Produkts angegeben ist.


Production order number is a number beginning with P or POF 20.xxxx as listed on the product sticker.

Maximum file size: 134.22MB

Probleem met Defa-product(en)

Problem mit Defa-Produkt(en) | Problem with Defa product(s)

Zorg ervoor dat de klacht zo compleet mogelijk omschreven en onderbouwd is zodat we u snel en adequaat kunnen helpen en daardoor de duur van de afhandeling tot een minimum kunnen beperken.


Bitte achten Sie darauf, dass die Beschwerde möglichst vollständig beschrieben und begründet wird, damit wir Ihnen schnell und angemessen helfen können und die Bearbeitungszeit so gering wie möglich gehalten wird.


Please make sure that the complaint is described and substantiated as completely as possible so that we can help you quickly and adequately, thereby minimizing the length of time it takes to resolve.

Het SMC-keur nr. staat vermeld op het label van de sleutels


Die SMC-Zulassungsnummer ist auf dem Etikett der Schlüssel angegeben.


Die SMC-Zulassungsnummer ist auf dem Etikett der Schlüssel angegeben.

Maximum file size: 134.22MB

Afronding

Fertigstellung | Completion

Conform de AVG-richtlijn vragen wij uw toestemming om de NAW-gegevens te bewaren tot het probleem is opgelost. Daarna zal het probleem geanonimiseerd worden bewaard voor evaluatie-doeleinden en de NAW-gegevens verwijderd worden.  

Door JA te kiezen wordt dit formulier verzonden en ter bevestiging ontvangt u op het aangegeven emailadres de ingevoerde gegevens alsmede een ticket-nummer waaronder het probleem geregistreerd is.

Wij zullen op korte termijn, maximaal 2 werkdagen, contact met u opnemen ten einde in goed overleg uw probleem naar tevredenheid op te lossen.


In Übereinstimmung mit der AVG-Richtlinie bitten wir Sie um Ihr Einverständnis, Ihren Namen und Ihre Adressdaten zu speichern, bis das Problem gelöst ist. Danach wird das Problem zu Auswertungszwecken anonymisiert gespeichert und Name und Adresse werden gelöscht.  

Wenn Sie JA wählen, senden Sie dieses Formular ab. Als Bestätigung erhalten Sie die eingegebenen Daten und eine Ticketnummer, unter der das Problem registriert wurde, an die angegebene E-Mail-Adresse.

Wir werden uns innerhalb einer kurzen Zeitspanne, maximal 2 Arbeitstage, mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihr Problem zufriedenstellend zu lösen.

 


In accordance with the AVG directive, we ask your permission to keep the name and address data until the problem is solved. Afterwards, the problem will be stored anonymously for evaluation purposes and the name and address data will be deleted.  

By choosing YES this form will be sent and in confirmation you will receive at the indicated email address the entered data as well as a ticket number under which the problem is registered.

We will contact you in the short term, maximum 2 working days, in order to solve your problem in a satisfactory way.

Akkoord?